24
آوریل

اولین شماره دوفصلنامه تخصصی «مطالعات آموزش زبان فارسی» منتشر شد

اولین شماره دوفصلنامه تخصصی «مطالعات آموزش زبان فارسی» که در محورهای زیر منتشر می شود، به چاپ رسید.

۱- آموزش زبان با توجه به زبان فارسی

۲- الگوها و شیوه های آموزش زبان فارسی

۳- چالش‌ها و مشکلات در آموزش زبان فارسی

۴- راهکارها و روش‌های مؤثر در آموزش زبان فارسی

۵- دستور زبان و نقش آن در آموزش زبان فارسی

۶- مقایسه آموزش زبان فارسی با آموزش دیگر زبان‌ها

۷- نقد و تحلیل کتاب‌ها و منابع موجود در آموزش زبان فارسی

۸- هرگونه نوشته علمی که به گونه‌‏ای به آموزش زبان فارسی مربوط باشد.

 

نسخه الکترونیکی این نشریه نیز از ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ در سامانه یکپارچه نشریات جامعه المصطفی (ص)به آدرس: http://maz.journals.miu.ac.ir/

در دسترس علاقمندان و پژوهشگران آموزش زبان فارسی قرار گرفته است.