24
سپتامبر

دیدگاه اعضای مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

باسمه تعالی
دانشگاه امام خمینیآنچه در این مرکز آموزشی به عنوان وجه تمایز با دیگر مراکز آموزشی مشابه رخ می‌نمایاند عجین بودن، یا به عبارت بهتر، عجین ماندن انگیزه‌های فرامادّی با امور اجرایی است، به گمان حقیر این سرمایه، تا هست، ضامن حرکت متکامل این مجموعه خواهد بود. از مقلب القلوب خواستار دوام این توفیق و سرافرازی همه دست‌اندرکاران هستم.
سید عباس هاشمی
از طرف اعضای هیات بازدید کننده مرکز آموزش زبان فارسی
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی آقایان برزگر و وکیلی‌فرد
۷۹/۷/۳
002