05
ژانویه

دکتر حسین پورکاظمی، مدیر کل سنجش کشور

 

باسمه تعالی
این مؤسسه خدمت شایانی به گسترش زبان فارسی وآموزش آن به خارجی‌ها می‌نماید و این کمک به امر مهم ناشناخته است، انشاءالله این مؤسسه را بیشتر معرفی فرمایید.
حسین پورکاظمی

 

012