09
ژوئن

دکتر عباس‌علی وفایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

n00079481-bبه نام خداوند جان و خرد
روز دوشنبه نوزدهم خردادماه هشتاد و دو بسیار فرخنده و پرخاطره بود دیدار فعالیت چشمگیر و جذاب برادران ایمانی در حوزه آموزش زبان فارسی به طلاب غیرایرانی با شیوه‌هایی مبتکرانه مایه مباهات بود دریافت باطنی این بنده کمینه است که آنگاه که مقصد معلوم و نیت صادق باشد کاری بایسته و شایسته می‌توان نمود زحمات بی‌دریغ و در خور ستایش مدیریت محترم مدرسه با مسمای المهدی(عج) خود بیانگر این نکته است.
از خداوند بیان و قلم مسئلت دارد که بیان و قلم این عزیزان را روان‌تر و کارا گرداند و اجر بی‌ بدیلشان را تشریف قامت معنوی این عزیزان گرداناد.

ان‌شاءالله
عباس وفایی

001