17
بهمن

دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دکتر غلامعلی حداد عادلکاری که این مرکز [= مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی] در طول این مدت انجام داده است، دانشگاه در این صد سال انجام نداده است.