۰۳
دی

دکتر علی عباسی رئیس جامعه المصطفی(ص)

زبان فارسی قرن‌ها، زبان دوم دنیای اسلام بوده و امروز هم کماکان زبان دوم در دنیای اسلام بعد از زبان عربی محسوب می‌شود.
گستره زبان فارسی در این قرن‌ها، گستره عظیمی بوده؛ ایران کنونی، شبه قاره، حتی برخی از مناطق آناتولی