Archive for: مهر ۱۳۷۹

دیدگاه اعضای مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

دانشگاه امام خمینی

باسمه تعالی آنچه در این مرکز آموزشی به عنوان وجه تمایز با دیگر مراکز آموزشی مشابه رخ می‌نمایاند عجین بودن، یا به عبارت بهتر، عجین ماندن انگیزه‌های فرامادّی با امور اجرایی است، به گمان حقیر این سرمایه، تا هست، ضامن حرکت متکامل این مجموعه خواهد بود. از مقلب القلوب خواستار دوام این توفیق و سرافرازی همه ...