آیین نامه آموزش زبان فارسی

تعاریف

جامعه المصطفی(ص) العالمیه:

نهادی است حوزوی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری و استخدامی که تحت نظارت عالی رهبر معظّم انقلاب اسلامی مشغول به فعالیت است. این نهاد در سطح آموزش عالی برای تعلیم و تربیت طلاب غیرایرانی با استقلال در برنامه‌ریزی و جذب و پذیرش طلاب اقدام می‌کند.

یادآوری: در این مجموعه، از عنوان « جامعه ‌المصطفی(ص) العالمیه» به اختصار به «المصطفی(ص)» تعبیر می‌شود.

واحد آموزشی:

مراکز آموزشی وابسته به جامعه المصطفی(ص) العالمیه در این آیین نامه به طور اختصار «واحد آموزشی» نامیده می‌شود.

گروه علمی ـ تربیتی:

گروهی متشکل از مدیر منصوب از سوی ریاست جامعه و جمعی از اعضای هیئت علمی و اساتید که در گرایش خاصی یا چندین گرایش متجانس در چارچوب آیین نامه‌ی گروه‌های علمی ـ  تربیتی در جامعه المصطفی(ص) فعالیت دارد؛ مانند: گروه علمی ـ تربیتی زبان فارسی و ….

رشته:

رشته یکی از شاخه‌های فرعی در طبقه بندی علمی (علوم و معارف اسلامی، علوم انسانی، علوم پایه و …) است که از لحاظ موضوع کاملاً مشخص و از دیگر موضوعات متمایز است و حداقل به یک کارآمدی مشخص می‌انجامد.

برنامه درسی:

مجموعه‌ای است متشکل از دروس زبان فارسی و حوزوی مصوب شورای عالی آموزشی جامعه المصطفی(ص) است که در حد معینی از واحدهای درسی را در خود جای داده است.

دروس الزامی:

دروسی است که طلاب بدون گذراندن واحدهای آن، نمی‌توانند فارغ‌التحصیل شوند. این دروس قابل جابه‌جایی و تعویض با سایر دروس نیز نیستند و در برابر دروس اختیاری قرار دارند.

دروس غیر حضوری:

دروسی است که با عدم طلاب در کلاس نیز می‌توان آن را به عنوان واحد درسی انتخاب کرد در دروس غیر حضوری طلاب مکلفند در فرصت مطالعاتی،‌ آن را خوانده و در آخر ترم تحصیلی امتحان دهند. این دروس به عنوان واحدهای درسی آنها بحساب می‌آید.

دروس مستقل:

دروسی که گذراندن آنها وابسته به گذراندن دروس دیگر نیست و هر زمان و در هر نیم‌سال تحصیلی می‌توان آنها را به تنهایی و بدون توجه به انتخاب سایر دروس انتخاب نمود.

دروس پیش‌نیاز:

دروسی است که گذراندن آن مقدم بر برخی از مواد درسی دیگر است و طلبه باید به عنوان پیش‌نیاز ابتدا آن دروس را بگذراند. این دروس مقرر و مصوب در برنامه ‌های درسی هر دوره است و در جدول برنامه درسی ارائه می‌شود.

دروس جبرانی:

 دروسی اضافه بر واحدهای درسی مقرر در دوره‌ی کارشناسی است که  گذراندن آن به عنوان دروس جبرانی، برای طلبه ضروری تشخیص داده می‌شود.  وی مکلف است آن دروس را براساس برنامه‌ی مصوب، اضافه بر واحدهای درسی مقرر در دوره بگذراند.

دروس عملی:

به دروسی اطلاق می‌شود که نیازمند کسب مهارت و کارورزی به صورت عملی با حضور استاد است و میزان آن دو برابر ساعات نظری است.

امتحانات ارتقایی:

امتحانات ارتقایی در مقابل امتحانات عادی قرار دارد و به امتحاناتی گفته می‌شود که طلبه با داشتن شرایطی می‌تواند بدون حضور در کلاس و  انتخاب واحد در ابتدای نیم‌سال، آن را امتحان دهد.

دوره آموزشی:

به دوره‌ای گفته می‌شود که کلیه واحدهای درسی در یک مدت زمان معین با رعایت ساعت تدریس در آن درس برنامه ریزی می‌گردد.

نظام واحدی:

نظام واحدی به نظامی گفته می‌شود که ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می‌شود و قبولی یا مردودی طلبه در یک درس به همان درس محدود است.

واحد درسی:

منظور از آن میزان درسی‌ است که تحت عنوان واحد، ارائه می‌شود و طلبه ملزم است آن واحد را بخواند و امتحان دهد.

ترم تحصیلی:

مدت زمان معین که با رعایت میزان ساعت تدریس هر درس در طول یک ماه برنامه ریزی می‌گردد ترم تحصیلی گفته می‌شود.

دوره‌‌ی کاردانی:

پایین‌ترین دوره‌ی تحصیلی آموزش عالی در المصطفی(ص) است که به اعطای مدرک بالاتر از دیپلم و پایین‌تر از کارشناسی (فوق دیپلم یا دیپلم عالی) می‌انجامد و تعداد واحدهای آن ۷۲ واحد درسی است.

طلبه :

آن دسته از افراد علاقه‌مند به تعلیم علوم و معارف اسلامی اطلاق می‌شود که المصطفی(ص)   آنها را پذیرفته و طبق مقررات ثبت نام کرده‌اند  و به صورت حضوری در یکی از واحدهای آموزشی المصطفی(ص) به تحصیل اشتغال دارند.

طلبه مشروط:

هر‌گاه میانگین نمره‌های یک ترم تحصیلی طلبه در دوره‌ی آموزشی زبان فارسی کمتر از ۶۰ و تمهیدیه کمتر از ۱۲ باشد، طلبه‌ی مشروط نامیده می‌شود.

نام‌نویسی مشروط:

 منظور از آن ثبت نام از طلبه مشروط به منظور ادامه تحصیل او است.

انصراف از تحصیل:

در صورتی که طلبه رسماً عدم تمایل خود را به ادامه‌ی تحصیل اعلام کند، این اقدامش انصراف از تحصیل نامیده می‌شود.

ترک تحصیل:

منفک شدن غیر موجه و بدون اجازه‌ی قبلی از واحد آموزشی را ترک تحصیل می‌گویند.

کمیسیون ارزیابی:

مرجعی است، که مطابق موارد مقرر در آیین‌نامه‌ی کمیسیون ارزیابی، در پایان دوره‌ی آموزشی زبان فارسی یا تمهیدیه نسبت به پذیرش قطعی آن برای ورود به دوره‌ی بالاتر تصمیم گیری می‌شود.

انتقال:

انتقال به معنای تغییرمحل تحصیل طلبه براساس ضوابط ومقررات آموزشی المصطفی (ص) است.

طلبه مهمان:

طلبه‌ای است که طبق ضوابط مقرر به طور تک درس، یا تمام وقت به میزان و مدت مشخص شده در آیین‌نامه، واحد آموزشی محل تحصیل (مدرسه‌‌ی مبدأ) خود را تغییر داده و در واحد آموزشی دیگری (مدرسه‌ی مقصد) به تحصیل ادامه می‌دهد.

مأموریت:

اعزام طلبه به داخل یا خارج از کشور به منظور تبلیغ یا تدریس، طبق ضوابط و مقررات، در مدت زمان موقت (بلندمدت یا کوتاه مدت) مأموریت نامیده می‌شود.

مرخصی اضطراری:

چنانچه مرخصی، مشروط به شرط «احراز ضرورت» باشد، که مرجع تشخیص ضرورت رییس واحد آموزشی است مرخصی اضطراری نامیده می‌شود.

معادل سازی:

واحدهایی که طلبه آن را قبلاً در یکی از مراکز آموزشی مورد تایید المصطفی(ص) (داخل یا خارج از کشور) گذرانده است، با واحدهای درسی فعلی المصطفی(ص) در رشته مورد نظر به تشخیص گروه علمی ـ تربیتی تطبیق می‌شود معادل سازی می‌گویند.

ارزشیابی تحصیلی:

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی طلبه در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت او در کلاس، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات کتبی و شفاهی میانی و پایان دوره صورت می‌گیرد و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره‌ی آموزشی مربوطه براساس میانگین نمرات دروس و واحدهای درسی آن دوره می‌باشد.

تحقیق پایانی:

منظور از تحقیق پایانی،‌ تحقیق و نوشته‌ای است که طلبه بنا بر ضوابط و مقررات خاصی در پایان دوره آموزشی موظف است آن را ارائه دهد.

فراغت از تحصیل:

 طلبه‌ای که کلیه واحدهای دوره زبان فارسی و تمهیدیه را با موفقیت طبق برنامه مصوب بگذراند فارغ التحصیل محسوب می شود.

فصل اول: شرایط پذیرش و معرفی

شرایط پذیرش

ماده ۱) پذیرش طلاب پس از  احراز کلیه‌ی شرایط، اعم از عمومی (شروط غیر آموزشی) و اختصاصی (شروط آموزشی) صورت می‌گیرد.

ماده ۲) تمام طلاب به صورت دانش‌پذیر پذیرفته می‌شوند و پس از پایان دوره و احراز شرایط، وضعیت پذیرشی آنان قطعی می‌گردد.

تبصره: مرجع تصمیم‌گیری درباره‌ی وضعیت پذیرشی طلبه در این دوره، کمیسیون ارزیابی است.

الف) شرایط عمومی

ماده ۳) ورود به دوره‌ی زبان فارسی و تمهیدیه، طبق شرایط عمومی مندرج در آیین‌نامه پذیرشی با لحاظ صلاحیت‌های رفتاری و تربیتی انجام می‌گیرد.

ب) شرایط اختصاصی

ماده ۴) شرایط اختصاصی ورود به این دوره از قرار ذیل است:

الف) برخورداری از توانایی و استعداد فکری و تحصیلی.

ب) داشتن حداقل مدرک معتبر دیپلم

تبصره: طلاب فاقد مدرک دیپلم در صورت تمایل به بازگشت به کشور خود، در پایان دوره گواهی داخلی المصطفی(ص) را دریافت می‌کنند.

ج) تعهد اشتغال به تحصیل تا پایان دوره‌ی آموزشی.

شرایط معرفی

ماده ۵) معاونت آموزشی، باید پس از انجام مراحل پذیرشی، برای معرفی طلبه‌ها به واحد‌های آموزشی اقدام کند.

ماده ۶) طلبه پس از معرفی توسط معاونت آموزشی، حداکثر تا یک هفته از تاریخ معرفی ملزم به حضور در واحد آموزشی محل تحصیل خود است.

تبصره: تصمیم‌گیری در مورد تأخیر طلبه تا دو هفته از حضور در مدرسه بر عهده‌ی واحد آموزشی است و بعد از دو هفته پرونده وی به معاونت آموزشی ارجاع داده می‌شود.

ماده ۷) حضور در کلاس پس از ارزیابی گروه علمی ـ تربیتی صورت می‌گیرد.

تبصره: ارزیابی تحصیلی طلبه‌های واحدهای آموزشی فاقد گروه علمی ـ تربیتی مربوط، توسط معاونت آموزشی واحد آموزشی مربوط انجام می‌‌شود.

ماده ۸) طلبه همزمان با تحصیل در این دوره، حق نام‌نویسی و تحصیل در مراکز و مؤسسات آموزشی دیگر را ندارد.

تبصره: طلاب ممتاز (استعداد‌های درخشان) براساس دستورالعمل مربوط، از شمول این ماده مستثنی هستند.

فصل دوم: نظام آموزشی و درسی

ماده ۹) نظام آموزشی دوره آموزشی زبان فارسی و تمهیدیه در المصطفی(ص) مبتنی بر نظام واحدی دوره‌ای است و قبولی و مردودی طلبه به همان واحد درسی محدود می‌شود.

تبصره: جبران عقب ماندگی در مواد درسی بر عهده‌ی خود طلبه است و معاونت آموزشی می‌تواند تنها با برگزاری کلاس‌های تقویتی به او کمک کند؛ در این صورت شرکت طلبه در کلاس الزامی است.

ماده ۱۰) هر واحد درس نظری در ۱۶ ساعت و هر واحد درس عملی در ۳۲ ساعت ارائه می‌شود.

تبصره: در موارد استثنایی و ضروری به تشخیص گروه علمی‌ـ‌تربیتی و موافقت معاون آموزش یا رییس واحد آموزشی، می‌توان یک واحد درسی را به مدت کوتاه‌تر از ۱۶ ساعت (حداقل ۱۳ ساعت) ارائه کرد.

ماده ۱۱) واحد آموزشی موظف است واحد درسی را بر طبق جدول زمان‌بندی مصوب که از سوی معاونت آموزش المصطفی (ص) ابلاغ می‌کند، ارائه نماید.

ماده ۱۲) کلاس درس با حداقل ۵ نفر و حداکثر ۱۲ نفر تشکیل می‌شود.

تبصره: در موارد خاص به تشخیص معاونت آموزشی واحد آموزشی و تأیید رییس واحد آموزشی این میزان قابل تغییر است.

ماده ۱۳) حضور تمام طلاب در کلاس درس الزامی است.

تبصره۱: در موارد خاص واحد آموزشی می‌تواند با تشخیص گروه و تایید معاونت آموزشی واحد آموزشی، اجازه‌ی اخذ واحد به صورت غیر حضوری را برای طلبه صادر نماید.

تبصره۲: حداکثر سقف واحد غیر حضوری برای هر طلبه در طول دوره  کل واحدهای دوره‌ی زبان فارسی و تمهیدیه است.

فصل سوم: تعداد واحدها و طول دوره

 ماده ۱۴) میزان واحدهای لازم برای دوره، طبق سرفصل‌ها و برنامه‌های ابلاغ شده از سوی معاونت آموزشی المصطفی (ص) است.

ماده ۱۵) حداکثر مدت مجاز تحصیل در این دوره یک سال است.

تبصره ۱: دوره‌ی کاردانی و معارف اسلامی براساس ابلاغیه مصوب ۱۴ ماه است.

تبصره ۲: واحد آموزشی می‌تواند به طول دوره‌ی طلبه‌های که فاصله‌ی زبانی زیادی با زبان فارسی دارند و از ملیت‌های خاص محسوب می‌گردند، سه ماه تحصیلی بیفزاید.

تبصره ۳: در مورد ملیت‌های خاص بخش خواهران متأهل، افزودن بیشتر از سه ماه را کمیسیون ارزیابی مشخص می‌کند.

تبصره ۴: حداکثر مدت مجاز تحصیل برای طلبه‌هایی که در بخش زبان فارسی، براساس ارزیابی گروه علمی‌ـ‌تربیتی، موفق ارزیابی شوند، به همان میزان کمتر خواهد بود.

تبصره ۵: در صورتی که طلبه طی حضور در کلاس نتواند حداقل ۲۴ واحد از  واحدهای درسی دوره را در طی ۴ ماه یا کل واحدهای دوره را برحسب مورد، طی حداکثر زمان مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند، طبق نظر کمیسیون ارزیابی از ادامه تحصیل محروم می‌شود.

تبصره ۶: در موارد خاص با درخواست طلبه و نظر گروه علمی ـ تربیتی واحد آموزشی، طلبه می‌تواند با رعایت مواد فصل دوم حداکثر تا ۱۰ واحد درسی فوق برنامه أخذ نماید.

تبصره ۷: در موارد مذکور با تأیید رییس واحد آموزشی یک ماه (حداکثر دو ماه) به حداکثر مدت مجاز تحصیل اضافه می‌شود.

ماده ۱۶) تعداد واحدهای انتخابی طلاب در شرایط عادی، طی یک ماه تحصیلی نباید از حداقل ۵ واحد کمتر و از ۷ واحد بیشتر باشد.

تبصره: در مواردی که طلبه دارای عذر موجه باشد، مدرسه می‌تواند با اخذ حداقل ۴ واحد نیز موافقت کند البته آن ترم جزء ماه‌های تحصیلی او به شمار می‌رود.

ماده ۱۷) در صورتی که گروه‌های علمی ـ تربیتی واحد آموزشی پس از ارزیابی علمی، گذراندن تعدادی از واحدهای درسی را تحت عنوان “تقویتی” برای طلبه در طول تحصیل ضروری تشخیص دهند، با تأیید معاونت آموزشی واحد آموزشی، طلبه موظف است آن دروس را به صورت «فوق برنامه» بگذراند.

تبصره: حداکثر واحدهای تقویتی ۸ واحد درسی است و بیش از آن به موافقت معاونت آموزشی المصطفی)ص) نیاز دارد و این مدت جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل طلبه به حساب آمده، به حداکثر مدت مجاز دوره افزوده نخواهد شد.

فصل چهارم: جابه‌جایی درس و اضافه

 ماده ۱۸) طلبه می‌تواند در بخش تمهیدیه (معارف اسلامی) فقط در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع، حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابه‌جا نماید، مشروط بر اینکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.

تبصره۱: در دوره‌های تمهیدیه حذف و اضافه فقط در حد تغییر و جابه‌جایی کلاس امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره۲: امکان حذف در دروس دوره‌ی تمهیدیه وجود ندارد.

فصل پنجم: حضور و غیاب

ماده ۱۹) شرکت طلبه در تمامی برنامه‌های درسی و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی الزامی است.

ماده ۲۰) حضور و غیاب قبل از شروع درس صورت می‌گیرد و طلبه ملزم است تا پایان درس در کلاس حاضر باشد.

تبصره (۱): ترک کلاس درس و عدم مراجعه، غیبت محسوب می‌شود.

تبصره (۲): تأخیر بیش از ۵ دقیقه غیبت محسوب می‌شود.

ماده ۲۱) مدت زمان هر جلسه درس ۵۰ دقیقه است و مدرسه می‌تواند در صورت صلاحدید، دو جلسه درسی را در قالب یک جلسه ۹۰ دقیقه‌ای اجراء کند.

ماده ۲۲) در صورتی که مجموع غیبت‌های غیر موجه طلبه، در هر واحد درسی به  ساعات درسی آن درس برسد، توسط معاونت آموزشی احضار و تذکر شفاهی داده می‌شود و در صورتی که به  برسد، از وی تعهد کتبی گرفته شده در پرونده نامبرده درج می‌شود و در صورتی که غیبت به  رسید آن درس حذف می‌گردد.

تبصره: غیبت در یک جلسه ۹۰ دقیقه‌ای، دو جلسه غیبت محسوب می‌شود.

ماده ۲۳) اگر غیبت طلبه به  و بیشتر از آن، در هر درس برسد و تمام این غیبت‌ها غیر موجه باشد موجب حذف آن درس با نمره صفر خواهد شد و اگر موجه یا تلفیقی از موجه و غیرموجه باشد موجب حذف آن درس بدون نمره صفر می‌شود.

تبصره ۱: قید حذف با نمره‌ی صفر یا بدون نمره‌ی صفر در ستون نمره‌ی کارنامه طلبه درج می‌شود.

تبصره ۲: طلبه می‌تواند درسی را که به خاطر غیبت موجه حذف شده است براساس ضوابط و مقررات، در امتحانات ارتقایی، امتحان دهد و در صورت غیرموجه بودن غیبت با صلاحدید مدرسه به شرط کسر حداکثر یک نمره از انضباط، در امتحان جبرانی فقط برای یک بار شرکت کند.

تبصره ۳: مرجع تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت‌ها، معاونت آموزشی واحد آموزشی است.

ماده ۲۴) هر گونه عدم حضور در کلاس درس مشروط به اخذ اجازه قبلی از مسئولان مربوط است.

تبصره: هرگاه اخذ اجازه از قبلی برای طلبه امکان پذیر نباشد، وی موظف است در اولین فرصت ممکن علت غیبت را کتباً با ضمیمه‌ی مدارک مربوط، به معاونت آموزشی واحد آموزشی ارائه دهد.

ماده ۲۵) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس، به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می‌گردد.

تبصره: نمره تجدیدی با همان واحدهای درسی در واحدهای کل اضافه و در معدل کل طلبه تأثیر داده می‌شود.

فصل ششم: مرخصی و مأموریت

 ۱- مرخصی

ماده ۲۶) مرخصی در این دوره حداکثر دو ماه و فقط در موارد زیر است:

۱- بیماری خود یا بستگان درجه یک.

۲- انجام امور اداری.

۳- فوت بستگان درجه یک.

۴ – ازدواج.

تبصره (۱): در صورتی‌ که دوره کاردانی باشد یک ماه به مرخصی اضافه می‌شود.

تبصره (۲):سایر موارد با تشخیص رییس ارشد واحد آموزشی است.

تبصره (۳):مرجع احراز ضرورت، رییس ارشد واحد آموزشی است.

تبصره(۴): میزان مرخصی خواهران با توجه به شرایط خاص تا دوبرابر قابل افزایش است.

تبصره(۵): مرخصی بیش از سقف مصوب بر عهده‌ی معاونت آموزشی المصطفی(ص) است.

ماده ۲۷) طلابی که کمتر از دو ماه تأخیر داشته باشند و عذرشان نیز موجه باشد، تأخیر آنها جزء حداکثر سنوات تحصیلی محسوب می‌شود و در صورتی که عذرشان غیرموجه باشد، مرجع تصمیم گیرنده کمیته‌ی انضباطی واحد آموزشی است.

ماده ۲۸) طلابی که بیش‌تر از دو ماه  تأخیر داشته باشند، پرونده آنها تعلیق شده و جهت تصمیم‌‌گیری به معاونت آموزشی ارسال می‌شود.

۲- مأموریت

ماده ۲۹) طلبه در صورت احراز ضرورت و دارا بودن کلیه‌ی شرایط مربوط می‌تواند، جهت اعزام تبلیغی اقدام کند.

ماده ۳۰) مأموریت‌های تبلیغی باید از طریق مراجع معتبر اعزام کننده و هماهنگی بخش مربوط در المصطفی(ص) و با موافقت رییس ارشد واحد آموزشی، صورت پذیرد.

ماده ۳۱) حداکثر مدت زمان برای مأموریت ۴۰ روز است.

تبصره: طلبه در طول دوره فقط برای یک‌بار می‌تواند جهت اعزام تبلیغی اقدام نماید.

ماده ۳۲) مدت زمان مأموریت، جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل طلبه محسوب نمی‌شود.

ماده ۳۳) با مأموریت‌های آخرین ماه تحصیلی و همزمان با ایام امتحانات، موافقت نمی‌شود.

ماده ۳۴) قوانین مربوط به تأخیر در بازگشت از مأموریت، مانند تأخیر در بازگشت از مرخصی است.

ماده ۳۵) ملاک شروع و پایان زمان مأموریت طلبه، تاریخ مورد موافقت واحد آموزشی است و طلبه تا زمان خروج، تابع کلیه‌ی ضوابط آموزشی واحد آموزشی است و حق تعطیل کردن برنامه‌های آموزشی خود را ندارد.

تبصره: در صورتی که به هر علتی زمان خروج طلبه بیش از یک ماه به تعویق بیفتد، جهت اخذ مجوز جدید، به استعلام مجدد مرجع اعزام کننده از واحد آموزشی، احتیاج است.

شرایط مأموریت

ماده ۳۶) شرایط عمومی مأموریت تبلیغی از قرار ذیل است:

الف) تقاضای انجام مأموریت از مراجع مربوط.

ب) داشتن سوابق مطلوب آموزشی، انضباطی و تربیتی.

ج) موافقت واحدهای آموزشی.

تبصره: در موارد خاص در صورت فقدان بعضی از ضوابط و شرایط پس از موافقت رییس ارشد واحد آموزشی با مأموریت طلبه موافقت می‌شود.

فصل هفتم: انصراف و ترک تحصیل

 ماده ۳۷) انصراف طلبه از تحصیل با شرایط ذیل پذیرفته می‌شود:

۱- درخواست کتبی با ذکر ادله.

۲- موافقت رییس ارشد واحد آموزشی.

۳- تأیید معاونت آموزشی المصطفی(ص).

تبصره: حداکثر زمان اعلام واحد آموزشی پس از درخواست طلبه ۱۰ روز و اعلام نظر معاونت آموزشی المصطفی(ص)  حداکثر نیز به مدت ده روز است. و عدم اعلام نظر، به معنای تأیید انصراف خواهد بود.

ماده ۳۸) پس از قطعیت انصراف و انسداد پرونده، بازگشت طلبه منوط به اجرای مراحل پذیرش مجدد است.

ماده ۳۹) در صورت ترک تحصیل طلبه (بدون کسب اجازه و هماهنگی با واحد آموزشی) به مدت بیش از یک ماه، مراتب به آموزش المصطفی(ص) اعلام می‌شود تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

فصل هشتم: ارزشیابی تحصیلی

الف) امتحان:

ماده ۴۰) امتحانات این دوره در بخش زبان فارسی روزانه به صورت تستی، میانی به صورت کتبی و پایانی به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود و دربخش تمهیدیه به دو صورت میانی و پایانی برگزار می‌گردد.

ماده ۴۱) برگزاری و شرکت طلبه در کلیه‌ی امتحانات روزانه ، میانی و پایانی برای کلیه‌ی دروس الزامی است و عدم حضور طلبه بدون عذر موجه یا عدم تحویل اوراق امتحانی به منزله‌ی اخذ نمره‌ی صفر است و در صورت موجه بودن عذر، آن درس بدون صفر حذف می‌شود.

تبصره: هر گونه عذر جهت عدم شرکت در امتحانات، قبلاً باید به صورت رسمی به معاونت آموزشی واحد آموزشی اعلام شود و در صورت عدم امکان هماهنگی و اخذ مجوز، طلبه باید در اولین فرصت، با مراجعه به معاونت آموزشی نسبت به موجه نمودن غیبت خود اقدام کند.

ماده ۴۲) اگر تعداد کلاس‌های برگزار شده‌ی یک ماده درسی کمتر از  ساعات درسی باشد، امتحان آن درس برگزار نخواهد شد.

ماده ۴۳) نمره نهایی طلبه در بخش زبان فارسی در هر درس به صورت عددی بین صفر تا صد و در بخش تمهیدیه بین صفر تا بیست ارزش‌گذاری می‌شود و جهت ارسال به آموزش المصطفی(ص) به صورت عددی بین صفر تا بیست معادل‌سازی انجام می‌گیرد.

ماده ۴۴) برگزاری و انجام فعالیت‌های کلاسی مانند تحقیق، تکالیف، شرکت فعال در مباحث کلاسی برای کلیه‌ی دروس الزامی بوده و نمره‌ی آن در نمره‌ی نهایی پایانی محاسبه می‌شود.

ماده ۴۵) از مجموع صد نمره‌ی امتحان کتبی در هر ماده‌ی درسی نظری در بخش زبان فارسی ۱۵ نمره به فعالیت کلاسی و ۲۵ نمره به امتحان میانی و ۶۰ نمره به امتحان پایانی اختصاص می‌یابد و نمره‌ی امتحان شفاهی از صد محاسبه می‌شود.

ماده ۴۶) در بخش تمهیدیه (معارف اسلامی) از مجموع بیست نمره‌ی امتحان کتبی در هر ماده درسی نظری، سه نمره به فعالیت کلاسی و پنج نمره به امتحان میانی و دوازده نمره به امتحان پایانی اختصاص می‌یابد و نمره‌ی امتحان شفاهی از بیست محاسبه می‌شود.

تبصره ۱: نمره پایانی در دروسی که علاوه بر امتحان کتبی، امتحان شفاهی نیز دارند، از میانگین دو نمره کتبی و شفاهی به دست می‌آید.

تبصره ۲: چنانچه طلبه با هماهنگی، درسی را به صورت غیرحضوری یا به صورت ارتقایی اخذ و امتحان دهد، نمره پایان ترم وی در بخش فارسی براساس ارزش عددی صد و در  بخش تمهیدیه بر اساس ارزش عددی بیست محاسبه می‌شود.

ماده ۴۷) واحدهای درسی که به دو صورت عملی‌ـ نظری ارائه می‌شود نمره‌ی امتحان شفاهی به فعالیت عملی(مانند تحقیق) تعلق می‌گیرد و درس‌هایی که فقط به صورت عملی ارائه می‌گردد، امتحان آن فقط به صورت شفاهی برگزار می‌شود.

ماده ۴۸) امتحانات دروس زبان فارسی، صرف، نحو، احکام، عقاید و تجوید، به صورت کتبی و شفاهی و سایر دروس فقط به صورت کتبی برگزار می‌شود.

ماده ۴۹) حداقل نمره قبولی در هر ماده درسی در بخش فارسی بالاتر از ۷۰ و نمره بین ۶۰ تا ۷۰ تجدید و نمره پایین‌تر از ۶۰ مردود محسوب می‌شود؛ در صورت مردودی، طلبه ملزم به تکرار آن درس است.

ماده ۵۰) حداقل نمره‌ی قبولی در بخش تمهیدیه (معارف اسلامی) درهر ماده‌ی درسی ۱۲ است و نمره‌ی بین ۱۰ تا ۱۲ تجدید و نمره‌ی پایین‌تر از ۱۰ مردود است و براساس نظر گروه علمی ـ تربیتی طلبه ملزم به تکرار آن درس و یا موظف به امتحان کتبی و شفاهی حسب مورد است.

ماده ۵۱) دروسی که علاوه بر امتحانات کتبی، امتحان شفاهی نیز دارند، حداقل نمره قبولی در هر کدام۷۰ است و در بخش تمهیدیه (معارف اسلامی) ۱۲ است.

تبصره: در صورت عدم اخذ نمره قبولی در یکی از امتحانات شفاهی یا کتبی، طلبه در آن درس مردود شمرده می‌شود و براساس نظر گروه علمی‌ـ‌تربیتی مربوط، ملزم به تکرار آن درس یا موظف به امتحان کتبی یا شفاهی (حسب مورد) است.

ماده ۵۲) واحد آموزشی باید در پایان هر یک از دو بخش زبان فارسی و تمهیدیه (معارف اسلامی)، پس از برگزاری آخرین امتحان ترم آخر از هر یک از دو بخش مذکور، حداکثر تا ۱۵ روز برای کلیه‌ی طلبه‌ها، کارنامه‌ی تحصیلی صادر کند و حداکثر ۲۰ روز پس از آخرین امتحان، رونوشت آن را به معاونت آموزش المصطفی(ص) ارسال کند.

تبصره ۱: نمرات کلیه‌ی دروس ـ اعم از قبولی و ردی ـ در کارنامه‌ی طلبه ثبت و در میانگین محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲: عنوان و تعداد واحد دروس ارتقایی علاوه بر درج نمره در ستون مربوط، در ملاحظات کارنامه نیز عنوان ارتقایی تکرار می‌شود.

تبصره ۳: نمرات دروس فوق برنامه نیز در کارنامه (در بخش مربوط) ثبت و لیکن در معدل محاسبه نمی‌شود، در صورت نیاز طلبه برای ادامه‌ی تحصیل، نمرات واحدهای فوق برنامه، مندرج در کارنامه، رسمیت خواهد داشت.

ماده ۵۳) نمره پس از ثبت در کارنامه و کارتکس مربوط، غیر قابل تغییر بوده و در صورت احراز اشتباه و تأیید رییس ارشد واحد آموزشی با تأیید معاونت آموزشی المصطفی(ص) (با قید اصلاح در بخش ملاحظات) امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۵۴) در پایان هر ترم میانگین نمرات (اعم از قبولی و ردی) در کارنامه و معدل میانگین نمرات ترم‌های هر یک از دو بخش زبان فارسی و تمهیدیه (معارف اسلامی) در کارتکس ثبت می‌شود.

تبصره۱: معدل نهایی این دوره معدل نمرات پایانی هر یک از دو بخش زبان فارسی و تمهیدیه (معارف اسلامی) است.

تبصره ۲: حداقل نمره نهایی دوره کاردانی زبان و معارف اسلامی ۶۰ است.

تبصره ۳: تنظیم و صدور کارنامه‌ی تحصیلی و محاسبه‌ی میانگین نمرات براساس دستورالعمل مربوط است که از سوی معاونت آموزشی المصطفی(ص) ابلاغ می‌گردد.

ب) امتحانات ارتقایی

ماده ۵۵) تنها طلاب ذیل می‌توانند با صلاح دید واحد آموزشی، در امتحانات ارتقایی شرکت کنند:

الف) طلاب مستعدی که نمره ماهانه‌ی مربوط به هر ماده‌ی درسی آنان حداقل ۸۵ در زبان فارسی و ۱۵ در تمهیدیه (معارف اسلامی) باشد و قبلاً نیز در موضوعی که متقاضی امتحان ارتقائی هستند، نمره‌ی کمتر از ۷۵ در زبان فارسی و ۱۵ در تمهیدیه (معارف اسلامی) نداشته باشند.

ب) طلابی که دروسی را قبلاً خوانده و آمادگی امتحان دارند.

ج) طلابی که گروه علمی ـ تربیتی پس از ارزیابی علمی، ادامه‌ی تحصیل آنان را در واحدهای اخذ شده ضروری تشخیص ندهد.

تبصره: در مورد طلابی که دارای وضعیت خاص هستند، بر اساس نظر گروه علمی ـ تربیتی مربوط و تأیید واحد آموزشی عمل می‌شود.

ماده ۵۶) طلاب فقط برای یک بار در هر درس می‌توانند در امتحان ارتقایی شرکت کنند.

ماده ۵۷) امتحانات ارتقایی همانند امتحانات عادی(از حیث کتبی و شفاهی) واحد آموزشی برگزار می‌شود و نمره‌ی اوراق امتحانی در بخش فارسی با بارم ۱۰۰ و دربخش تمهیدیه (معارف اسلامی) با بارم ۲۰ محاسبه می‌شود.

تبصره: در موارد خاص، واحد آموزشی می‌تواند امتحانات ارتقایی را در غیر از زمان فوق برگزار کند.

ج) ارزیابی پیشرفت تحصیلی

ماده ۵۸) ارزشیابی پیشرفت تحصیلی طلبه در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت او در کلاس، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات کتبی و شفاهی روزانه، نیمه و پایانی  صورت می‌گیرد و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در ترم تحصیلی براساس میانگین نمرات دروس و واحدهای درسی آن ماه است.

ماده ۵۹) میانگین نمرات طلبه در هر ماه در بخش زبان فارسی نباید کمتر از ۷۰ و در دوره تمهیدیه کمتر از ۱۲ باشد، در غیر این صورت، نام نویسی طلبه در ماه بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره: واحد آموزشی موظف است موضوع مشروط بودن را کتباً به طلبه اعلام نماید و یک نسخه از آن را در پرونده‌ی آموزشی وی درج کند.

ماده ۶۰) طلبه‌ی مشروط، در بخش تمهیدیه (معارف اسلامی) حق انتخاب بیش از حداقل واحدهای درسی در آن ماه را ندارد وی باید واحد‌های باقیمانده از ماه‌های قبل را اخذ کند مشروط به اینکه اخذ واحد‌های باقیمانده از ماه‌های جدید و باقیمانده، در مجموع، از حداکثر واحد‌های درسی تجاوز ننماید.

تبصره: در موارد خاص به شرط آن که مشروط شدن ناشی از ضعف درسی نباشد، معاونت آموزشی واحد آموزشی می‌تواند انتخاب بیش از حداقل واحدهای درسی را اجازه دهد.

ماده ۶۱) در دوره‌ی زبان و تمهیدیه (معارف اسلامی) اگر طلبه طی دو مرحله مشروط شود، پرونده‌ی او به کمیسیون ارزیابی ارجاع داده شده و درباره‌ی او تصمیم‌گیری می‌شود.

تبصره: مدرسه می‌تواند در موارد خاص یک مرحله‌ی دیگر به فردی که مشروط شده است فرصت ادامه‌ی تحصیل بدهد.

فصل نهم : انتقال

ماده ۶۲) در دوره آموزشی زبان فارسی و تمهیدیه اصل بر عدم انتقال است امّا در موارد خاص با شرائط ذیل با انتقال طلبه موافقت می‌شود:

۱- گذراندن سه ماه تحصیلی در واحد آموزشی مبدأ.

۲- داشتن میانگین کل نمرات بالای ۷۰ نسبت به واحدهای اخذ شده زبان فارسی.

۳- موافقت واحد آموزشی مبداء و مقصد.

۴- تأیید معاونت آموزشی المصطفی.

ماده ۶۳) طلبه در هر یک از دوره‌های تحصیلی فقط برای یک بار می‌تواند درخواست انتقال دهد.

ماده۶۴) لازم است طلبه بعد از طی مراحل انتقال، خود را به واحد آموزشی مقصد معرفی کند، در صورت عدم معرفی، متخلف محسوب شده و طبق ضوابط با او برخورد می‌شود.

تبصره: بعد از قطعی شدن انتقال طلبه، واحد آموزشی مبدأ می‌بایست، کلیه‌ی مدارک طلبه را به واحد آموزشی مقصد ارسال کند.

ماده ۶۵) مراحل انتقال به شرح ذیل است:

۱- درخواست کتبی طلبه از واحد آموزشی مبدأ.

۲- موافقت واحد آموزشی مبدأ.

تبصره: واحد آموزشی مبدأ در صورت موافقت با انتقال، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ وصول تقاضا موافقت خود را همراه تقاضای طلبه و سوابق آموزشی او به واحد آموزشی مقصد ارسال می‌کند.

۳- موافقت واحد آموزشی مقصد.

تبصره: واحد آموزشی مقصد مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت مدارک، نظر خود را نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش اعلام کند.

۴- تأیید معاونت آموزشی المصطفی(ص).

تبصره ۱: معاونت آموزشی حداکثر ظرف مدت یک هفته، نتیجه‌ی نهایی را به طلبه، واحد آموزشی مبدأ و مقصد اعلام کند.

تبصره ۲: در خصوص انتقال از یک شهرستان به شهرستان دیگر، پس از تأیید واحد آموزشی مبدأ و موافقت معاونت آموزشی المصطفی(ص)، طلبه به واحد آموزشی مقصد معرفی می‌شود.

تبصره ۳: در خصوص انتقال از یک شهر به شهر دیگر، معاونت آموزشی المصطفی(ص) با مرکز امور طلاب و خانواده‌، هماهنگی لازم را انجام خواهد داد.

فصل دهم : طلبه مهمان

 ماده ۶۶) در مواردی که طلبه به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می‌تواند با موافقت واحد آموزشی مبدأ و واحد آموزشی مقصد به عنوان طلبه‌ی مهمان محل تحصیل خود را به مدت معینی تغییر دهد.

ماده ۶۷) مهمان شدن طلبه در المصطفی(ص) به دو صورت انجام می‌پذیرد:

الف) مهمان شدن از یک واحد آموزشی به واحد آموزشی دیگر المصطفی(ص) .

ب) مهمان شدن از مراکز آموزشی دیگر به المصطفی(ص).

ماده ۶۸) واحد آموزشی مقصد موظف است گزارش نمرات درسی طلبه و موارد ضروری دیگر را جهت ثبت در پرونده‌ی آموزشی و کارنامه‌ی تحصیلی به واحد آموزشی مبدأ ارسال کند و نمرات مربوط در محاسبات میانگین کل نمرات وی منظور می‌شود.

فصل یازدهم: معادل سازی

 ماده ۶۹) معادل سازی واحدهای درسی گذرانده‌ی پذیرفته شدگانی که قبلاً دروسی را در یکی از مراکز آموزشی مورد تأیید المصطفی(ص) در داخل یا خارج از کشور گذرانده‌اند، مشروط به شرایط ذیل است:

۱) سرفصل‌های دروس گذرانده شده‌ی طلبه با دروس برنامه‌ی المصطفی(ص) به تشخیص گروه علمی‌ ـ تربیتی مربوط در واحد آموزشی مقصد حداقل ۷۵% اشتراک محتوایی داشته باشد و از نظر تعداد واحد کمتر نباشد.

۲) نمرات دروس گذرانده شده‌ی طلبه در بخش آموزش کمتر از ۶۰ نباشد و در بخش تمهیدیه (معارف اسلامی) کمتر از ۱۲ نباشد.

۳) پذیرش دروس معادل سازی شده، مشروط به ارزیابی علمی طلبه توسط گروه علمی ـ تربیتی مربوط است.

تبصره: در مواردی که طلبه در درسی نمره ندارد، توسط گروه ارزیابی شده و برای کلیه‌ی دروس نمره در نظر گرفته می‌شود و در پایان در مدارک او قید می‌شود که «نمرات به صورت ارزیابی» ارزش گذاری شده است.

ماده ۷۰) به ازای هر ۷ واحد درسی معادل سازی شده، براساس حداکثر واحدهای درسی، یک ماه از مدت مجاز تحصیل کسر می‌شود.

ماده ۷۱) دروس پذیرفته شده در کارنامه‌‌ی طلبه ثبت و نمرات آنها در محاسبه‌ی میانگین کل نمرات طلبه در پایان تحصیل منظور می‌شود.

فصل دوازدهم: فراغت از تحصیل

ماده ۷۲) طلبه‌ای که کلیه‌ی واحدهای درسی این دوره را طبق برنامه‌ی مصوب و براساس این آیین‌نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ‌التحصیل این دوره شناخته می‌شود.

تبصره: ارائه مدرک دوره زبان فارسی منوط به تکمیل دفترچه پایان دوره‌ی زبان فارسی است.

ماده ۷۳) تاریخ فراغت از تحصیل، پس از اعلام نتایج آخرین نمرات دروس دوره خواهد بود و واحد آموزشی موظف است تا یک هفته فراغت از تحصیل طلبه را به معاونت آموزش اعلام نماید.

ماده ۷۴) آموزش موظف است حداکثر تا یک ماه گواهی‌نامه دوره زبان را صادر نماید.

تبصره۱ : به طلابی‌که به دوره کاردانی زبان و معارف اسلامی معرفی می‌شوند پس از اتمام دوره مدرک کاردانی براساس آیین‌نامه مربوط اعطاء می‌شود.

تبصره۲ : به افرادی که معدل آنها بین ۵۰ تا ۶۰ باشد، گواهی اتمام دوره مربوط اعطا می‌گردد، در صورتی که میانگین نمرات کمتر از موارد مذکور باشد چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد طلبه می‌تواند با صلاحدید واحدهای آموزشی درس‌هائی راکه ضعیف بوده طی یک‌ ماه(حداکثر ۷ واحد) انتخاب و امتحان دهدو در صورت جبران مدرک به وی اعطا می‌شود.

تبصره ۳: اگر کمیته‌ی انضباطی المصطفی(ص) طبق آیین‌نامه‌ی مربوط از اعطای مدرک به طلبه‌، منع کند به او مدرک تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۴: اگر طلبه‌ مجدداً جهت جبران حد نصاب معدل امتحان دهد، نمرات سابق و جبرانی او در کارنامه کل ثبت و معدل گیری خواهد شد.

ماده ۷۵) آن دسته از طلابی که دوره زبان فارسی و تمهیدیه (معارف اسلامی) را طی نمایند در صورتی که قصد مراجعت به کشور خود را داشته و متمایل به اخذ مدرک باشند می‌توانند پس از معادل‌سازی و تکمیل نواقص دروس دوره براساس جدول برنامه دوره کاردانی زبان فارسی و معارف اسلامی، مدرک مربوط را دریافت کنند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *