Archive for: خرداد ۱۳۹۵

نشست مهدویت در بخش معارف اسلامی

در ادامه نشست مهدویت و کارگاه برگزار شده در اردوگاه فرهنگی تربیتی امام رضا(ع) و طبق درخواست گروه علمی از ریاست محترم و با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد از طلاب بخش معارف به علت تأهل در کارگاه مهدویت شرکت نداشتند و نظر به اهمیت بحث مهدویت و نیاز مطرح شدن این بحث اعتقادی، ...