درس اول : الفبای زبان عربی

هدایت و سعادت انسان‌ها نیازمند فهم قرآن و گفتار پیشوایان معصوم علیهم السلام می‌باشد ؛ برای فهم قرآن و گفتار پیشوایان معصوم علیهم السلام باید با زبان آنها که عربی می‌باشد آشنا شد ؛ برای یادگیری زبان عربی ، باید ابتدا با حروف الفبای زبان عربی آشنا شد ؛ در این درس با الفبای زبان عربی ، حرکت ( فتحه ، کسره و ضمه ) ، سکون و تنوین و مثال‌هایی در موارد فوق آشنا می‌شوید .

درس سوم : وزن کلمات

در این درس با حروف اصلی و زاید کلمات ، چگونگی تعیین وزن کلمات ، تعریف وزن کلمه ، فاء الفعل ، عین الفعل ، لام الفعل ، تطبیق برخی از فعل‌ها و مثال‌هایی در مورد هر یک از موارد آشنا می‌شوید .

صفحه 1 از 3123