جهان بینی (۲)

انواع جهان بینی در دنیا در این درس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. به طور کلی جهان‌بینی بر سه نوع قابل تقسیم بندی است.
۱ـ جهان بینی تجربی: در این جهان بینی ابزار شناخت مبتنی بر حواس است و فراتر از ماده را قبول ندارند. ملحدین به این نوع جهان بینی متعلق هستند.
۲ـ جهان بینی فلسفی: در این جهان بینی هر چیزی که با عقل قابل ثابت شدن باشد، پذیرفته می‌شود.
۳ـ جهان بینی دینی: در این نوع جهان بینی راه‌های شناخت خدا که توسط جهان بینی عقلی از دسترسی به آن محروم شده‌ایم، توضیح داده می‌شود.