درس دوم : الفاظ عرب

در این درس به یک نوع از تقسیم‌بندی الفاظ اشاره می‌شود که عبارت است از کلمه ، جمله ، کلام و نیز مطالبی درباره کلمه ، جمله و کلام ، بیان خواهد شد .

درس چهارم : اعراب

اسم‌ها در کلام عرب معانی ترکیبی گوناگونی دارند ، معانی ترکیبی گوناگون سبب تغییر در اسم‌ها می‌شوند ، فعل‌های معرب نیز در مجاورت الفاظ تغییراتی می‌کنند . در این درس به بررسی این تغییرات در اسم‌ها و فعل‌ها پرداخته می‌شود .

درس پنجم : علامت‌های اعراب رفع

در این درس با علامت‌های اعراب رفع و الفاظی آن علامت‌ها را می‌پذیرند و نیز با الفاظی که علامت رفع آنها الف ، واو و نون است آشنا می‌شوید ، مثال هایی در مورد اسم مفرد ، جمع مکسر ، جمع مؤنث سالم ، فعل مضارع معرب و مفرد خواهید دید .

درس ششم : علامت‌های اعراب نصب

در این درس با علامت‌های اعراب نصب و الفاظی که این علامت‌ها را می‌پذیرند ، آشنا می‌شوید ، همچنین با الفاظی که علامت نصب آنها فتحه ، کسره ، یاء ، الف ، و حذف نون می‌باشد ، آشنا خواهید شد .

صفحه 1 از 712345...قبلی »