نشریه الواحه ۴ ـ پاییز ۱۳۹۲

مجله کمک آموزشی«الواحه» نشریه مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی و به زبان عربی است. شماره چهارم پیوسته این مجله را که در پاییز سال ۱۳۹۲ متشر شده با کلیک کردن بر روی تصویر جلد آن ملاحظه  نمایید. فیلم آموزشی این شماره را که در بخش واحه التعلیم به آن اشاره شده است، می‌توانید اینجا مشاهده کنید:

نشریه الواحه ۲ و ۳ ـ بهار و تابستان ۱۳۹۰

مجله کمک آموزشی«الواحه» نشریه مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی و به زبان عربی است. شماره دوم وسوم پیوسته این مجله را که در بهارو تابستان سال ۱۳۹۰ منتشر شده با کلیک کردن بر روی تصویر جلد آن ملاحظه  نمایید.

نشریه الواحه ۱ ـ زمستان ۱۳۸۹

مجله کمک آموزشی«الواحه» نشریه مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی و به زبان عربی است. شماره اول این مجله را که در زمستان سال ۱۳۸۹ منتشر شده است، با کلیک کردن بر روی تصویر جلد آن ملاحظه  نمایید.