کتاب اللغه العربیه ۴ (در حال بازخوردگیری)

کتاب اللغهالعربیه ۴ در حال  بازخوردگیری است. ازویژگی‌های این کتاب می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد: ۱- إثراء الرصید اللغوی فی مجالات الحیاه الاجتماعیه والثقافیه. ۲- تنمیه مهاره الإنشاء والکتابه الموضوعیه. ۳- تنمیه الخطابه والحدیث الموضوعی. ۴- تنمیه قدره الطالب على معرفه الأخطاء الشائعه. ۵- تزوید الطالب ببعض الأسالیب الأدبیه.        

کتاب اللغه العربیه ۳

کتاب اللغهالعربیه ۳ نیز مانند جلدهای ۱و۲ پس از بارها بازخوردگیری و اصلاح و ویرایش توسط گروه علمی زبان عربی برای برای آخرین بار در نیمه دوم سال نود مورد بازبینی و اصلاح نهایی قرار گرفت. پس از تدوین نهایی محتوا بخش‌هایی که نیاز به تصویرسازی داشت برای تصویرساز سناریونویسی شد و تصاویر آن تهیه […]

کتاب اللغه العربیه ۲

کتاب اللغهالعربیه ۲ به همراه کتاب کار آن  با نام «التطبیق» می‌باشد و برای مرحله مقدماتی آموزش زبان عربی در نظر گرفته شده  است. برای تدوین آن، روش‌های مختلف آموزش زبان به ویژه زبان عربی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. این جلد کتاب نیز مانند جلد اول چندین سال تدریس آزمایشی داشته و […]

کتاب اللغه العربیه ۱

کتاب اللغه العربیه ۱ به همراه کتاب کار آن  با نام «التطبیق» می‌باشد و برای مرحله مقدماتی آموزش زبان عربی در نظر گرفته شده  است. برای تدوین آن، روش‌های مختلف آموزش زبان به ویژه زبان عربی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. این کتاب حدود سه سال به صورت جزوه تدوین و چندین بار بازخوردگیری […]