کتاب سوم آموزش فارسی به فارسی

  تدوین  این  کتاب  در  قالب  ۲۰ درس دراواخر  سال ۸۹  پس از تهیه سرفصل ها وموضوعات وماکت آغاز شد وپس از تدوین درنیمه اول سال ۹۰ برای باز خورد گیری به آموزش تحویل داده شد وباز خورد های متعددی از آن گرفته شد. این کتاب درحال بررسی واصلاحات نهایی می باشد وبه یاری پروردگار […]