27
ژانویه

مراسم تودیع جناب آقای حسنعلی حجتی

مراسم تودیع جناب آقای حسنعلی حجتی، کارشناس محترم امتحانات بخش معارف اسلامی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی برگزارشد. در جلسه عمومی کارکنان مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی...

Read More