دسته: توصیه‌ها

نکته‌هایی برای برقراری ارتباط بهتر با دیگران

۱. نام افراد را به خاطر بسپارید و آنها را با نیکی صدا بزنید. در قرآن آمده است که یکدیگر را با القاب ناخوشایند و زشت صدا نزنید. ۲. به علاقه‌های دیگران علاقه نشان دهید تا دوستی‌های شما زیاد شود. ۳. به عقاید دیگران احترام بگذارید ولو با عقاید شما مخالف باشد. در حدیث آمده ...