دسته: مشاوره‌های استاد امینی

مشاوره پیش از ازدواج (انتخاب همسر) ـ استاد امینی

مشاوره پیش از ازدواج ـ‌ قسمت اول (دانلود کنید)     مشاوره پیش از ازدواج ـ‌ قسمت دوم (دانلود کنید)     مشاوره پیش از ازدواج ـ‌ قسمت سوم(دانلود کنید)

مدیریت تحصیلی ـ استاد امینی

مدیریت تحصیلی ـ قسمت اول دانلود کنید   مدیریت تحصیلی ـ قسمت دوم دانلود کنید   مدیریت تحصیلی ـ قسمت سوم دانلود کنید   مدیریت تحصیلی ـ قسمت چهارم دانلود کنید   مدیریت تحصیلی ـ قسمت پنجم دانلود کنید

مشاوره خانواده ـ استاد امینی

متأسفانه جلسه اول این بحث، آماده‌سازی نشده است. جلسه دوم (دانلود کنید)   جلسه سوم(دانلود کنید)   جلسه چهارم(دانلود کنید)